آی جی بی تی 25T120 JRC TO247 IGBT
  آی جی بی تی 25T120 JRC TO247 IGBT
  108001013
  ۱۰۸۰۰۱۰۱۳
  ۷۰,۶۲۳ تومان
  آی جی بی تی 40N120 JRC TO247 IGBT
  آی جی بی تی 40N120 JRC TO247 IGBT
  108001015
  ۱۰۸۰۰۱۰۱۵
  ۱۵۸,۱۳۹ تومان
  آی جی بی تی 40T120 JRC TO247 IGBT
  آی جی بی تی 40T120 JRC TO247 IGBT
  108001014
  ۱۰۸۰۰۱۰۱۴
  ۱۵۸,۹۲۰ تومان
  آی جی بی تی 40T60 JRC TO247 IGBT
  آی جی بی تی 40T60 JRC TO247 IGBT
  108001010
  ۱۰۸۰۰۱۰۱۰
  ۷۰,۶۲۳ تومان
  آی جی بی تی G60T65 JRX TO247 IGBT
  آی جی بی تی G60T65 JRX TO247 IGBT
  108001011
  ۱۰۸۰۰۱۰۱۱
  ۱۰۱,۳۲۵ تومان
  آی جی بی تی G75T65 JRX TO247 IGBT
  آی جی بی تی G75T65 JRX TO247 IGBT
  108001012
  ۱۰۸۰۰۱۰۱۲
  ۱۳۸,۱۷۸ تومان
  آی جی بی تی سمیکرون SKM 100GB12T4 SEMIKRON
  آی جی بی تی سمیکرون SKM 100GB12T4 SEMIKRON
  ماژول آی جی بی تی سمیکرون
  ماژول آی جی بی تی سمیکرون
  ۱,۸۷۶,۷۶۳ تومان
  آی جی بی تی سمیکرون SKM 300GB12T4 SEMIKRON
  آی جی بی تی سمیکرون SKM 300GB12T4 SEMIKRON
  ماژول آی جی بی تی سمیکرون
  ماژول آی جی بی تی سمیکرون
  ۴,۷۹۵,۰۰۰ تومان
  آی جی بی تی سمیکرون SKM 75GB12T4 SEMIKRON
  آی جی بی تی سمیکرون SKM 75GB12T4 SEMIKRON
  ماژول آی جی بی تی سمیکرون
  ماژول آی جی بی تی سمیکرون
  ۱,۷۸۲,۹۱۸ تومان
  آی جی بی تی صنعتی 7MBR 35VA120 IGBT
  آی جی بی تی صنعتی 7MBR 35VA120 IGBT
  108001009
  ۱۰۸۰۰۱۰۰۹
  ۳,۶۹۹,۰۰۰ تومان
  ماژول آی جی بی تی سمیکرون SKIIP 13NAB065V1 SEMIKRON
  ماژول آی جی بی تی سمیکرون SKIIP 13NAB065V1 SEMIKRON
  ماژول آی جی بی تی سمیکرون
  ماژول آی جی بی تی سمیکرون
  ۲,۱۲۰,۶۲۳ تومان
  ماژول آی جی بی تی سمیکرون SKIIP 23NAB126V1 SEMIKRON
  ماژول آی جی بی تی سمیکرون SKIIP 23NAB126V1 SEMIKRON
  ماژول آی جی بی تی سمیکرون
  ماژول آی جی بی تی سمیکرون
  ۳,۵۳۷,۶۱۴ تومان
  ماژول آی جی بی تی سمیکرون SKIIP 24NAB126V1 SEMIKRON
  ماژول آی جی بی تی سمیکرون SKIIP 24NAB126V1 SEMIKRON
  ماژول آی جی بی تی سمیکرون
  ماژول آی جی بی تی سمیکرون
  ۳,۸۹۴,۲۲۵ تومان
  ماژول آی جی بی تی سمیکرون SKIIP 35NAB12T4V SEMIKRON
  ماژول آی جی بی تی سمیکرون SKIIP 35NAB12T4V SEMIKRON
  ماژول آی جی بی تی سمیکرون
  ماژول آی جی بی تی سمیکرون
  ۶,۰۹۹,۲۴۰ تومان
  ماژول آی جی بی تی سمیکرون SKIIP 38NAB12T4V SEMIKRON
  ماژول آی جی بی تی سمیکرون SKIIP 38NAB12T4V SEMIKRON
  ماژول آی جی بی تی سمیکرون
  ماژول آی جی بی تی سمیکرون
  ۶,۱۹۳,۰۸۵ تومان
  BSM25GD120D2
  BSM25GD120D2
  108001017
  ۱۰۸۰۰۱۰۱۷
  ناموجود
  SKM 200GAL126DKLD SEMIKRON
  SKM 200GAL126DKLD SEMIKRON
  108001016
  ۱۰۸۰۰۱۰۱۶
  ناموجود
  SKM145GB128D SEMIKRON
  SKM145GB128D SEMIKRON
  108001018
  ۱۰۸۰۰۱۰۱۸
  ناموجود
  آی جی بی تی FF200R12KT4 INFINEON
  آی جی بی تی FF200R12KT4 INFINEON
  ماژول آی جی بی تی سمیکرون
  ماژول آی جی بی تی سمیکرون
  ناموجود
  آی جی بی تی سمیکرون SKM 150GB12T4 SEMIKRON
  آی جی بی تی سمیکرون SKM 150GB12T4 SEMIKRON
  ماژول آی جی بی تی سمیکرون
  ماژول آی جی بی تی سمیکرون
  ناموجود
  آی جی بی تی سمیکرون SKM 400GB12T4 SEMIKRON
  آی جی بی تی سمیکرون SKM 400GB12T4 SEMIKRON
  ماژول آی جی بی تی سمیکرون
  ماژول آی جی بی تی سمیکرون
  ناموجود

   آی جی بی تی

   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • SEMIKRON
   خیر
   بله