مقاومت 2 وات 4/7 اهم 5 درصد RES 4/7R 2W
  مقاومت 2 وات 4/7 اهم 5 درصد RES 4/7R 2W
  111006002
  ۱۱۱۰۰۶۰۰۲
  ۲۷۴ تومان
  مقاومت آجری 2/7K 2W
  مقاومت آجری 2/7K 2W
  111006008
  ۱۱۱۰۰۶۰۰۸
  ۳,۴۲۵ تومان
  مقاومت آجری 33R 5W
  مقاومت آجری 33R 5W
  111006011
  ۱۱۱۰۰۶۰۱۱
  ۴,۳۸۴ تومان
  مقاومت آجری 4/7K 2W
  مقاومت آجری 4/7K 2W
  111006009
  ۱۱۱۰۰۶۰۰۹
  ۳,۴۲۵ تومان
  مقاومت آجری 4/7K 3W
  مقاومت آجری 4/7K 3W
  111006010
  ۱۱۱۰۰۶۰۱۰
  ۳,۴۲۵ تومان
  مقاومت اجری0/15R 5W
  مقاومت اجری0/15R 5W
  111006001
  ۱۱۱۰۰۶۰۰۱
  ۲,۴۶۶ تومان
  مقاومت ایستاده 22R 1/8W 5%
  مقاومت ایستاده 22R 1/8W 5%
  111002007
  ۱۱۱۰۰۲۰۰۷
  ۵۲ تومان
  مقاومت ایستاده 82K 1/4W 5%
  مقاومت ایستاده 82K 1/4W 5%
  111001034
  ۱۱۱۰۰۱۰۳۴
  ۶۴ تومان
  مقاومت پایه خم 150R 1/8W 5%
  مقاومت پایه خم 150R 1/8W 5%
  111002008
  ۱۱۱۰۰۲۰۰۸
  ۵۲ تومان
  مقاومت شانه ای 1/8K 4PIN
  مقاومت شانه ای 1/8K 4PIN
  111006007
  ۱۱۱۰۰۶۰۰۷
  ۱,۳۷۰ تومان
  مقاومت شانه ای 9A103J 10K % 9PIN
  مقاومت شانه ای 9A103J 10K % 9PIN
  111006004
  ۱۱۱۰۰۶۰۰۴
  ۱,۹۶۰ تومان
  مقاومت شانه ای A822G 8/2K 9PIN
  مقاومت شانه ای A822G 8/2K 9PIN
  111006005
  ۱۱۱۰۰۶۰۰۵
  ۴,۲۰۰ تومان
  مقاومت شانه ای B102J 1K 5% 8PIN
  مقاومت شانه ای B102J 1K 5% 8PIN
  111006003
  ۱۱۱۰۰۶۰۰۳
  ۲,۸۰۰ تومان
  مقاومت شانه ای RA8B511J 510R 8PIN
  مقاومت شانه ای RA8B511J 510R 8PIN
  111006006
  ۱۱۱۰۰۶۰۰۶
  ۲,۸۰۰ تومان
  مقاومت 2وات 100اهم 5 درصد RES 100R 2W
  مقاومت 2وات 100اهم 5 درصد RES 100R 2W
  111006012
  ۱۱۱۰۰۶۰۱۲
  ناموجود

   انواع دیگر مقاوت

   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله