TR BC327 PHILIPS ORGINAL
  TR BC327 PHILIPS ORGINAL
  103002112
  ۱۰۳۰۰۲۱۱۲
  ۶۷۵ تومان
  TR BC337 PHILIPS ORGINAL
  TR BC337 PHILIPS ORGINAL
  103002111
  ۱۰۳۰۰۲۱۱۱
  ۶۷۵ تومان
  ترانزیستور 2SA1345
  ترانزیستور 2SA1345
  103002058
  ۱۰۳۰۰۲۰۵۸
  ۵۶۷ تومان
  ترانزیستور 2SC3355 DIP
  ترانزیستور 2SC3355 DIP
  103002093
  ۱۰۳۰۰۲۰۹۳
  ۳,۳۷۵ تومان
  ترانزیستور 9018
  ترانزیستور 9018
  103002109
  ۱۰۳۰۰۲۱۰۹
  ۲۷۰ تومان
  ترانزیستور BC559
  ترانزیستور BC559
  103002092
  ۱۰۳۰۰۲۰۹۲
  ۳۳۷ تومان
  ترانزیستور BF421 KEC
  ترانزیستور BF421 KEC
  خرید ترانزیستور
  خرید ترانزیستور
  ۸۵۰ تومان
  ترانزیستور JC501Q
  ترانزیستور JC501Q
  103002090
  ۱۰۳۰۰۲۰۹۰
  ۱,۳۵۰ تومان
  ترانزیستور MPSA56
  ترانزیستور MPSA56
  MPSA56
  MPSA۵۶
  ۳۳۷ تومان
  ترانزیستور TR 2N2222
  ترانزیستور TR 2N2222
  103002110
  ۱۰۳۰۰۲۱۱۰
  ۳۱۵ تومان
  ترانزیستور TR 2N3906 ON
  ترانزیستور TR 2N3906 ON
  خرید ترانزیستور
  خرید ترانزیستور
  ۱,۳۵۰ تومان
  ترانزیستور TR 2SA1208 SANYO
  ترانزیستور TR 2SA1208 SANYO
  خرید ترانزیستور
  خرید ترانزیستور
  ۴,۳۲۰ تومان
  ترانزیستور TR 2SA123
  ترانزیستور TR 2SA123
  خرید ترانزیستور TR 2SA123
  خرید ترانزیستور TR ۲SA۱۲۳
  ۲,۲۹۵ تومان
  ترانزیستور TR 78L12 WS
  ترانزیستور TR 78L12 WS
  78L12
  ۷۸L۱۲
  ۱,۲۸۲ تومان
  ترانزیستور TR A1015
  ترانزیستور TR A1015
  A1015
  A۱۰۱۵
  ۲۲۹ تومان
  ترانزیستور TR BC337
  ترانزیستور TR BC337
  BC337
  BC۳۳۷
  ۳۸۵ تومان
  ترانزیستور TR BC369 PH
  ترانزیستور TR BC369 PH
  خرید ترانزیستور
  خرید ترانزیستور
  ۲,۰۲۵ تومان
  ترانزیستور TR BC546
  ترانزیستور TR BC546
  BC546
  BC۵۴۶
  ۳۱۰ تومان
  ترانزیستور TR BC546 KEC
  ترانزیستور TR BC546 KEC
  103002114
  ۱۰۳۰۰۲۱۱۴
  ۵۱۳ تومان
  ترانزیستور TR BC639
  ترانزیستور TR BC639
  103002113
  ۱۰۳۰۰۲۱۱۳
  ۷۴۲ تومان
  ترانزیستور TR BF422 ON
  ترانزیستور TR BF422 ON
  خرید ترانزیستور
  خرید ترانزیستور
  ۸۱۰ تومان
  ترانزیستور TR BSS88 MOS N SIEMENS
  ترانزیستور TR BSS88 MOS N SIEMENS
  خرید ترانزیستور
  خرید ترانزیستور
  ۲,۷۰۰ تومان
  ترانزیستور TR C1815
  ترانزیستور TR C1815
  C1815
  C۱۸۱۵
  ۲۲۹ تومان
  ترانزیستور TR C945
  ترانزیستور TR C945
  C945
  C۹۴۵
  ۲۲۹ تومان
  ترانزیستور TR MJE13003 TO92
  ترانزیستور TR MJE13003 TO92
  MJE13003
  MJE۱۳۰۰۳
  ۷۴۲ تومان
  ترانزیستور TR MPSA42
  ترانزیستور TR MPSA42
  MPSA42
  MPSA۴۲
  ۵۱۳ تومان
  ترانزیستور TR S9014
  ترانزیستور TR S9014
  S9014
  S۹۰۱۴
  ۲۳۴ تومان
  ترانزیستور TR S9015
  ترانزیستور TR S9015
  S9015
  S۹۰۱۵
  ۲۵۶ تومان
  ترانزیستور موس فت BS108
  ترانزیستور موس فت BS108
  103002089
  ۱۰۳۰۰۲۰۸۹
  ۲,۷۰۰ تومان
  ترانزیستور 2N5401
  ترانزیستور 2N5401
  2N5401
  ۲N۵۴۰۱
  ناموجود
  ترانزیستور KTA1279
  ترانزیستور KTA1279
  103002088
  ۱۰۳۰۰۲۰۸۸
  ناموجود
  ترانزیستور TR 2SA733
  ترانزیستور TR 2SA733
  2SA733
  ۲SA۷۳۳
  ناموجود
  ترانزیستور TR BC327
  ترانزیستور TR BC327
  BC327
  BC۳۲۷
  ناموجود
  ترانزیستور TR BC547
  ترانزیستور TR BC547
  103002091
  ۱۰۳۰۰۲۰۹۱
  ناموجود
  ترانزیستور TR BC556
  ترانزیستور TR BC556
  BC556
  BC۵۵۶
  ناموجود
  ترانزیستور TR BT169 PH
  ترانزیستور TR BT169 PH
  خرید ترانزیستور
  خرید ترانزیستور
  ناموجود

   ترانزیستور T092

   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله