ترانزیستور BDX77
  ترانزیستور BDX77
  103002078
  ۱۰۳۰۰۲۰۷۸
  ۵,۷۵۴ تومان
  ترانزیستور BTA20-600 ST
  ترانزیستور BTA20-600 ST
  BTA20-600
  BTA۲۰-۶۰۰
  ۱۷,۵۳۶ تومان
  ترانزیستور ECG198 P312
  ترانزیستور ECG198 P312
  خرید ترانزیستور
  خرید ترانزیستور
  ۴,۱۱۰ تومان
  ترانزیستور IPP052NE7N
  ترانزیستور IPP052NE7N
  IPP052NE7N
  IPP۰۵۲NE۷N
  ۴۳,۸۴۰ تومان
  ترانزیستور MJE13005A ST
  ترانزیستور MJE13005A ST
  خرید ترانزیستور
  خرید ترانزیستور
  ۵,۴۸۰ تومان
  ترانزیستور MJE13009 TO220
  ترانزیستور MJE13009 TO220
  MJE13009
  MJE۱۳۰۰۹
  ۱۰,۲۷۵ تومان
  ترانزیستور STR-W6251
  ترانزیستور STR-W6251
  خرید ترانزیستور
  خرید ترانزیستور
  ۲۴,۶۶۰ تومان
  ترانزیستور TIP31C
  ترانزیستور TIP31C
  TIP31C
  TIP۳۱C
  ۴,۶۵۸ تومان
  ترانزیستور TR 2SK3114 NEC 4A 600V TO220F
  ترانزیستور TR 2SK3114 NEC 4A 600V TO220F
  103002095
  ۱۰۳۰۰۲۰۹۵
  ۲۰,۵۵۰ تومان
  ترانزیستور TR BT137-600E NXP
  ترانزیستور TR BT137-600E NXP
  خرید ترانزیستور
  خرید ترانزیستور
  ۵,۲۰۶ تومان
  ترانزیستور TR BT151-500R NXP
  ترانزیستور TR BT151-500R NXP
  103002094
  ۱۰۳۰۰۲۰۹۴
  ۶,۹۸۷ تومان
  ترانزیستور TR TIP122 ST
  ترانزیستور TR TIP122 ST
  خرید ترانزیستور
  خرید ترانزیستور
  ۶,۸۵۰ تومان
  ترانزیستور TR TIP147T FSC
  ترانزیستور TR TIP147T FSC
  خرید ترانزیستور
  خرید ترانزیستور
  ۳,۸۳۶ تومان
  ترانزیستور TR TIP41C
  ترانزیستور TR TIP41C
  خرید ترانزیستور
  خرید ترانزیستور
  ۵,۲۰۶ تومان
  ترانزیستور TR TIP42C
  ترانزیستور TR TIP42C
  خرید ترانزیستور
  خرید ترانزیستور
  ۵,۲۰۶ تومان
  ترانزیستور ULTRA HI SPEED MOSFET TR 2SJ583LS
  ترانزیستور ULTRA HI SPEED MOSFET TR 2SJ583LS
  خرید ترانزیستور
  خرید ترانزیستور
  ۳۴,۲۵۰ تومان
  ترانزیستور موس فت NDF10N60ZG
  ترانزیستور موس فت NDF10N60ZG
  NDF10N60ZG
  NDF۱۰N۶۰ZG
  ۲۷,۴۰۰ تومان
  ترانزیستور موس فت TR 125N2R
  ترانزیستور موس فت TR 125N2R
  خرید ترانزیستور
  خرید ترانزیستور
  ۴۲,۸۱۲ تومان
  ترایاک BT136-600E NXP
  ترایاک BT136-600E NXP
  BT136-600E
  BT۱۳۶-۶۰۰E
  ۴,۹۳۲ تومان
  ترایاک BT138-600D NXP
  ترایاک BT138-600D NXP
  BT138-600E
  BT۱۳۸-۶۰۰E
  ۵,۷۵۴ تومان
  ترایاک BT139-600E NXP
  ترایاک BT139-600E NXP
  BT139-600E
  BT۱۳۹-۶۰۰E
  ۶,۱۶۵ تومان
  ترایاک BTA06-400GP SGS
  ترایاک BTA06-400GP SGS
  BTA06-400GP
  BTA۰۶-۴۰۰GP
  ۱۳,۷۰۰ تومان
  ترایاک BTA12-700B ST
  ترایاک BTA12-700B ST
  BTA12-700CW
  BTA۱۲-۷۰۰CW
  ۷,۵۳۵ تومان
  رگلاتور L7905CV ST
  رگلاتور L7905CV ST
  103002041
  ۱۰۳۰۰۲۰۴۱
  ۶,۴۳۹ تومان
  رگلاتور L7924CV ST
  رگلاتور L7924CV ST
  103002042
  ۱۰۳۰۰۲۰۴۲
  ۶,۴۳۹ تومان
  ترایاک BTA12-700BRG ST
  ترایاک BTA12-700BRG ST
  BTA12-700BRG
  BTA۱۲-۷۰۰BRG
  ناموجود
  ترایاک BTA16-600B ST
  ترایاک BTA16-600B ST
  BTA16-700BRG
  BTA۱۶-۷۰۰BRG
  ناموجود
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله