ترانزیستور BU508A DIP
  ترانزیستور BU508A DIP
  خرید ترانزیستور
  خرید ترانزیستور
  ۲۷,۴۰۰ تومان
  ترانزیستور BU508A ST DIP
  ترانزیستور BU508A ST DIP
  خرید ترانزیستور
  خرید ترانزیستور
  ۳۴,۲۵۰ تومان
  ترانزیستور BU508AF DIP
  ترانزیستور BU508AF DIP
  خرید ترانزیستور
  خرید ترانزیستور
  ۲۷,۴۰۰ تومان
  ترانزیستور BU508DF PH DIP
  ترانزیستور BU508DF PH DIP
  خرید ترانزیستور
  خرید ترانزیستور
  ۲۷,۴۰۰ تومان
  ترانزیستور BUP304 IGBT
  ترانزیستور BUP304 IGBT
  BUP304
  BUP۳۰۴
  ۱۳۷,۰۰۰ تومان
  ترانزیستور D00061 TO247 SGS
  ترانزیستور D00061 TO247 SGS
  خرید ترانزیستور
  خرید ترانزیستور
  ۲۷,۴۰۰ تومان
  ترانزیستور IRFP240 IR
  ترانزیستور IRFP240 IR
  IRFP240
  IRFP۲۴۰
  ۵۴,۸۰۰ تومان
  ترانزیستور TR BDV65A SGS
  ترانزیستور TR BDV65A SGS
  خرید ترانزیستور
  خرید ترانزیستور
  ۴۱,۱۰۰ تومان
  ترانزیستور TR BDV65B ST
  ترانزیستور TR BDV65B ST
  خرید ترانزیستور
  خرید ترانزیستور
  ۴۱,۱۰۰ تومان
  ترانزیستور TR TIP2955
  ترانزیستور TR TIP2955
  TIP2955
  TIP۲۹۵۵
  ۲۰,۵۵۰ تومان
  ترانزیستورTR IRFP9140 IR
  ترانزیستورTR IRFP9140 IR
  خرید ترانزیستور
  خرید ترانزیستور
  ۶۸,۵۰۰ تومان
  ترانیستور TR BU941ZP ST
  ترانیستور TR BU941ZP ST
  BU941ZP
  BU۹۴۱ZP
  ۲۰,۵۵۰ تومان
  ترایاک TR BTA26-600B 25A ST
  ترایاک TR BTA26-600B 25A ST
  BTA26-600B
  BTA۲۶-۶۰۰B
  ۳۰,۱۴۰ تومان
  تریستور BTW68-1000 ST
  تریستور BTW68-1000 ST
  خرید تریستور
  خرید تریستور
  ۲۰۵,۵۰۰ تومان
  ترانزیستور ST10011 TO247 ST
  ترانزیستور ST10011 TO247 ST
  ST10011
  ST۱۰۰۱۱
  ناموجود
  ترایاک TR BTA41-600 40A ST
  ترایاک TR BTA41-600 40A ST
  BTA41-600
  BTA۴۱-۶۰۰
  ناموجود

   ترانزیستور TO247

   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله