تریستور MCC 162-16 IO1 IXYS
  تریستور MCC 162-16 IO1 IXYS
  MCC 162-16 IO1 IXYS
  MCC ۱۶۲-۱۶ IO۱ IXYS
  ۱,۳۱۳,۳۵۰ تومان
  تریستور MCC 200-16 IO1 IXYS
  تریستور MCC 200-16 IO1 IXYS
  MCC 200-16 IO1 IXYS
  MCC ۲۰۰-۱۶ IO۱ IXYS
  ۱,۴۷۴,۴۶۲ تومان
  تریستور MCC 255-16 IO1 IXYS
  تریستور MCC 255-16 IO1 IXYS
  108002024
  ۱۰۸۰۰۲۰۲۴
  ۳,۵۰۷,۰۶۳ تومان
  تریستور MCC 312-16 IO1 IXYS
  تریستور MCC 312-16 IO1 IXYS
  MCC 312-16 IO1 IXYS
  MCC ۳۱۲-۱۶ IO۱ IXYS
  ۳,۵۹۶,۲۵۰ تومان
  تریستور MCC 500-16 IO1 IXYS
  تریستور MCC 500-16 IO1 IXYS
  MCC 500-16 IO1 IXYS
  MCC ۵۰۰-۱۶ IO۱ IXYS
  ۷,۰۱۲,۶۸۷ تومان
  تریستور MCC 72-16 IO1 IXYS
  تریستور MCC 72-16 IO1 IXYS
  MCC 72-16 IO1 IXYS
  MCC ۷۲-۱۶ IO۱ IXYS
  ۶۱۱,۳۶۲ تومان
  تریستور MCC 95-16 IO1 IXYS
  تریستور MCC 95-16 IO1 IXYS
  MCC 95-16 IO1 IXYS
  MCC ۹۵-۱۶ IO۱ IXYS
  ۶۳۲,۹۴۰ تومان
  تریستور SKKT 42-16E SEMIKRON
  تریستور SKKT 42-16E SEMIKRON
  SKKT 42-16E SEMIKRON
  SKKT ۴۲-۱۶E SEMIKRON
  ۵۳۹,۴۳۷ تومان
  تریستور SKKT 500-16E SEMIKRON
  تریستور SKKT 500-16E SEMIKRON
  SKKT 500-16E SEMIKRON
  SKKT ۵۰۰-۱۶E SEMIKRON
  ۶,۰۱۵,۶۷۰ تومان
  تریستور SKKT 57-16E SEMIKRON
  تریستور SKKT 57-16E SEMIKRON
  SKKT 57-16E SEMIKRON
  SKKT ۵۷-۱۶E SEMIKRON
  ۵۳۹,۴۳۷ تومان
  تریستور SKKT 72-16E SEMIKRON
  تریستور SKKT 72-16E SEMIKRON
  SKKT 72-16E SEMIKRON
  SKKT ۷۲-۱۶E SEMIKRON
  ۵۳۹,۴۳۷ تومان
  تریستور دیسکی N0734YS160 WESTCODE
  تریستور دیسکی N0734YS160 WESTCODE
  108002006
  ۱۰۸۰۰۲۰۰۶
  ۱,۲۲۳,۱۳۶ تومان
  تریستور دیسکی N1114LS160 WESTCODE
  تریستور دیسکی N1114LS160 WESTCODE
  108002009
  ۱۰۸۰۰۲۰۰۹
  ۱,۹۱۱,۱۵۰ تومان
  تریستور دیسکی N1588NS260 WESTCODE
  تریستور دیسکی N1588NS260 WESTCODE
  108002007
  ۱۰۸۰۰۲۰۰۷
  ۳,۷۲۰,۳۷۲ تومان
  تریستور دیسکی N3012ZC260 WESTCODE
  تریستور دیسکی N3012ZC260 WESTCODE
  108002008
  ۱۰۸۰۰۲۰۰۸
  ۷,۸۷۳,۹۳۸ تومان
  تریستور دیسکی R0929LS12C WESTCODE
  تریستور دیسکی R0929LS12C WESTCODE
  108002011
  ۱۰۸۰۰۲۰۱۱
  ۱,۹۷۴,۸۵۵ تومان
  تریستور دیسکی R2475ZC28N WESTCODE
  تریستور دیسکی R2475ZC28N WESTCODE
  108002010
  ۱۰۸۰۰۲۰۱۰
  ۸,۰۵۵,۶۰۰ تومان
  تریستور دیسکی R3047TC28N WESTCODE
  تریستور دیسکی R3047TC28N WESTCODE
  108002013
  ۱۰۸۰۰۲۰۱۳
  ۸,۶۸۹,۳۶۲ تومان
  تریستور دیسکی R3559TC28N WESTCODE
  تریستور دیسکی R3559TC28N WESTCODE
  108002014
  ۱۰۸۰۰۲۰۱۴
  ۸,۶۸۹,۳۶۲ تومان
  دوبل تریستور سمیکرون SKKT 106-16E SEMIKRON
  دوبل تریستور سمیکرون SKKT 106-16E SEMIKRON
  دوبل تریستور سمیکرون
  دوبل تریستور سمیکرون
  ۶۱۶,۵۰۰ تومان
  دوبل تریستور سمیکرون SKKT 162-16E SEMIKRON
  دوبل تریستور سمیکرون SKKT 162-16E SEMIKRON
  دوبل تریستور سمیکرون
  دوبل تریستور سمیکرون
  ۱,۳۳۰,۶۱۲ تومان
  دوبل تریستور سمیکرون SKKT 273-16E SEMIKRON
  دوبل تریستور سمیکرون SKKT 273-16E SEMIKRON
  108002004
  ۱۰۸۰۰۲۰۰۴
  ۳,۱۵۱,۰۰۰ تومان
  دوبل تریستور سمیکرون SKKT 570-18E SEMIKRON
  دوبل تریستور سمیکرون SKKT 570-18E SEMIKRON
  دوبل تریستور سمیکرون
  دوبل تریستور سمیکرون
  ۷,۵۳۵,۰۰۰ تومان
  تریستور MCC 250-16 IO1 lXYS
  تریستور MCC 250-16 IO1 lXYS
  MCC 250-16 IO1 XYS
  MCC ۲۵۰-۱۶ IO۱ XYS
  ناموجود
  تریستور SKKD 380-16 SEMIKRON
  تریستور SKKD 380-16 SEMIKRON
  SKKD 380-16 SEMIKRON
  SKKD ۳۸۰-۱۶ SEMIKRON
  ناموجود
  تریستور SKKT 330-16E SEMIKRON
  تریستور SKKT 330-16E SEMIKRON
  SKKT 330-16E SEMIKRON
  SKKT ۳۳۰-۱۶E SEMIKRON
  ناموجود
  تریستور دیسکی R2619ZC25J WESTCODE
  تریستور دیسکی R2619ZC25J WESTCODE
  108002012
  ۱۰۸۰۰۲۰۱۲
  ناموجود
  دوبل تریستور سمیکرون SKKT 92-16E SEMIKRON
  دوبل تریستور سمیکرون SKKT 92-16E SEMIKRON
  دوبل تریستور سمیکرون
  دوبل تریستور سمیکرون
  ناموجود

   تریستور صنعتی

   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • SEMIKRON
   خیر
   بله