خازن تانتال 6/8MF 10V YELLOW
  خازن تانتال 6/8MF 10V YELLOW
  137040
  ۱۳۷۰۴۰
  ۱,۸۹۰ تومان
  خازن تانتالیوم 0/15MF 35V
  خازن تانتالیوم 0/15MF 35V
  خازن تانتالیوم
  خازن تانتالیوم
  ۱,۳۵۰ تومان
  خازن تانتالیوم 0/1MF 35V YELLOW
  خازن تانتالیوم 0/1MF 35V YELLOW
  خازن تانتالیوم
  خازن تانتالیوم
  ۱,۸۹۰ تومان
  خازن تانتالیوم 0/22MF 35V
  خازن تانتالیوم 0/22MF 35V
  خازن تانتالیوم
  خازن تانتالیوم
  ۱,۸۹۰ تومان
  خازن تانتالیوم 0/33MF 35V
  خازن تانتالیوم 0/33MF 35V
  خازن تانتالیوم
  خازن تانتالیوم
  ۱,۸۹۰ تومان
  خازن تانتالیوم 0/33MF 35V BLUE
  خازن تانتالیوم 0/33MF 35V BLUE
  خازن تانتالیوم
  خازن تانتالیوم
  ۱,۸۹۰ تومان
  خازن تانتالیوم 0/68MF 35V
  خازن تانتالیوم 0/68MF 35V
  خازن تانتالیوم
  خازن تانتالیوم
  ۱,۸۹۰ تومان
  خازن تانتالیوم 0/68MF 35V BLUE
  خازن تانتالیوم 0/68MF 35V BLUE
  خازن تانتالیوم
  خازن تانتالیوم
  ۱,۸۹۰ تومان
  خازن تانتالیوم 1.5MF 35V
  خازن تانتالیوم 1.5MF 35V
  خازن تانتالیوم
  خازن تانتالیوم
  ۲,۷۰۰ تومان
  خازن تانتالیوم 1/8MF 35V
  خازن تانتالیوم 1/8MF 35V
  خازن تانتالیوم
  خازن تانتالیوم
  ۱,۸۹۰ تومان
  خازن تانتالیوم 10MF 10V
  خازن تانتالیوم 10MF 10V
  خازن تانتالیوم
  خازن تانتالیوم
  ۱,۸۹۰ تومان
  خازن تانتالیوم 10MF 25V ORANGE
  خازن تانتالیوم 10MF 25V ORANGE
  خازن تانتالیوم
  خازن تانتالیوم
  ۲,۹۷۰ تومان
  خازن تانتالیوم 10MF 3V
  خازن تانتالیوم 10MF 3V
  خازن تانتالیوم
  خازن تانتالیوم
  ۱,۳۵۰ تومان
  خازن تانتالیوم 10MF 6.3V YELLOW
  خازن تانتالیوم 10MF 6.3V YELLOW
  خازن تانتالیوم
  خازن تانتالیوم
  ۱,۸۹۰ تومان
  خازن تانتالیوم 10MF 6/3V BLUE
  خازن تانتالیوم 10MF 6/3V BLUE
  خازن تانتالیوم
  خازن تانتالیوم
  ۱,۸۹۰ تومان
  خازن تانتالیوم 10MF 6/3V RED
  خازن تانتالیوم 10MF 6/3V RED
  خازن تانتالیوم
  خازن تانتالیوم
  ۱,۸۹۰ تومان
  خازن تانتالیوم 15MF 3V
  خازن تانتالیوم 15MF 3V
  خازن تانتالیوم
  خازن تانتالیوم
  ۱,۳۵۰ تومان
  خازن تانتالیوم 15MF 6/3V BLUE
  خازن تانتالیوم 15MF 6/3V BLUE
  خازن تانتالیوم
  خازن تانتالیوم
  ۱,۸۹۰ تومان
  خازن تانتالیوم 15MF 6V
  خازن تانتالیوم 15MF 6V
  خازن تانتالیوم
  خازن تانتالیوم
  ۱,۸۹۰ تومان
  خازن تانتالیوم 1MF 20V
  خازن تانتالیوم 1MF 20V
  خازن تانتالیوم
  خازن تانتالیوم
  ۲,۷۰۰ تومان
  خازن تانتالیوم 1MF 25V
  خازن تانتالیوم 1MF 25V
  خازن تانتالیوم
  خازن تانتالیوم
  ۴,۰۵۰ تومان
  خازن تانتالیوم 1MF 35V
  خازن تانتالیوم 1MF 35V
  خازن تانتالیوم
  خازن تانتالیوم
  ۴,۰۵۰ تومان
  خازن تانتالیوم 22MF 4V
  خازن تانتالیوم 22MF 4V
  خازن تانتالیوم
  خازن تانتالیوم
  ۱,۸۹۰ تومان
  خازن تانتالیوم 22MF 6/3V
  خازن تانتالیوم 22MF 6/3V
  خازن تانتالیوم
  خازن تانتالیوم
  ۲,۹۷۰ تومان
  خازن تانتالیوم 3/3MF 16V
  خازن تانتالیوم 3/3MF 16V
  خازن تانتالیوم
  خازن تانتالیوم
  ۱,۸۹۰ تومان
  خازن تانتالیوم 3/3MF 16V RED
  خازن تانتالیوم 3/3MF 16V RED
  خازن تانتالیوم
  خازن تانتالیوم
  ۱,۸۹۰ تومان
  خازن تانتالیوم 3/3MF 25V
  خازن تانتالیوم 3/3MF 25V
  خازن تانتالیوم
  خازن تانتالیوم
  ۱,۸۹۰ تومان
  خازن تانتالیوم 33MF 6/3V
  خازن تانتالیوم 33MF 6/3V
  خازن تانتالیوم
  خازن تانتالیوم
  ۳,۳۷۵ تومان
  خازن تانتالیوم 33MF 6/3V YELLOW
  خازن تانتالیوم 33MF 6/3V YELLOW
  خازن تانتالیوم
  خازن تانتالیوم
  ۳,۳۷۵ تومان
  خازن تانتالیوم 33MF 6V
  خازن تانتالیوم 33MF 6V
  خازن تانتالیوم
  خازن تانتالیوم
  ۳,۳۷۵ تومان
  خازن تانتالیوم 4/7MF 10V
  خازن تانتالیوم 4/7MF 10V
  خازن تانتالیوم
  خازن تانتالیوم
  ۱,۸۹۰ تومان
  خازن تانتالیوم 47MF 3V
  خازن تانتالیوم 47MF 3V
  خازن تانتالیوم
  خازن تانتالیوم
  ۱,۸۹۰ تومان
  خازن تانتالیوم 6/8MF 10V
  خازن تانتالیوم 6/8MF 10V
  خازن تانتالیوم
  خازن تانتالیوم
  ۱,۸۹۰ تومان
  خازن تانتالیوم 6/8MF 10V BLUE
  خازن تانتالیوم 6/8MF 10V BLUE
  خازن تانتالیوم
  خازن تانتالیوم
  ۱,۸۹۰ تومان
  خازن تانتالیوم 6/8MF 25V
  خازن تانتالیوم 6/8MF 25V
  خازن تانتالیوم
  خازن تانتالیوم
  ۱,۸۹۰ تومان
  خازن تانتالیوم 6/8MF 25V RED
  خازن تانتالیوم 6/8MF 25V RED
  137017
  ۱۳۷۰۱۷
  ۲,۴۳۰ تومان

   خازن تانتالیوم

   خازن تانتالیوم چیست؟

   خازن تانتالیوم نوعی خازن الکترولیتی است که از فلز تانتالیوم به عنوان آند و از اکسید تانتالیوم به عنوان دی‌الکتریک (عایق) استفاده می‌کند. این نوع خازن‌ها به دلیل ظرفیت خازنی بالا در ابعاد کوچک، پایداری بالا و ضریب اتلاف پایین در طیف گسترده‌ای از کاربردها استفاده می‌شوند.

   ساختار خازن تانتالیوم

   آند: آند از جنس فلز تانتالیوم است.
   دی‌الکتریک: دی‌الکتریک از جنس اکسید تانتالیوم است که روی آند ایجاد می‌شود.
   کاتد: کاتد از جنس الکترولیت مایع یا جامد است.
   ترمینال‌ها: ترمینال‌ها هادی‌هایی هستند که به آند و کاتد متصل می‌شوند و برای اتصال خازن به مدار استفاده می‌شوند.

   مشخصات خازن تانتالیوم

   ظرفیت خازنی: ظرفیت خازن تانتالیوم از چند میکروفاراد تا چند صد میکروفاراد است.
   ولتاژ کاری: ولتاژ کاری خازن تانتالیوم از چند ولت تا چند صد ولت است.
   ضریب اتلاف: ضریب اتلاف خازن تانتالیوم پایین است، به این معنی که انرژی کمی در خازن تلف می‌شود.
   پایداری: پایداری خازن تانتالیوم بالا است، به این معنی که ظرفیت خازن در طول زمان تغییر کمی می‌کند.

   کاربردهای خازن تانتالیوم

   مدارات فیلتر: خازن‌های تانتالیوم می‌توانند برای فیلتر کردن سیگنال‌های الکتریکی و حذف فرکانس‌های ناخواسته استفاده شوند.
   مدارات کوپلینگ و دی‌کوپلینگ: خازن‌های تانتالیوم می‌توانند برای کوپل کردن سیگنال‌های الکتریکی بین دو مدار و یا دی‌کوپلینگ نویز از یک مدار استفاده شوند.
   مدارات ذخیره انرژی: خازن‌های تانتالیوم می‌توانند برای ذخیره انرژی الکتریکی استفاده شوند.
   مدارات تایمینگ: خازن‌های تانتالیوم می‌توانند به همراه مقاومت‌ها برای ایجاد مدارهای تایمینگ استفاده شوند.
   مدارات الکترونیکی: خازن‌های تانتالیوم در طیف گسترده‌ای از مدارهای الکترونیکی مانند رادیو، تلویزیون، کامپیوتر و تلفن همراه استفاده می‌شوند.

   مزایای استفاده از خازن تانتالیوم

   ظرفیت خازنی بالا در ابعاد کوچک
   پایداری بالا
   ضریب اتلاف پایین

   در هنگام استفاده از این خازن ها نکات زیر را در دستور کار قرار دهید

   خازن‌های تانتالیوم قطبی هستند، به این معنی که باید در جهت صحیح در مدار قرار داده شوند.
   خازن‌های تانتالیوم به ولتاژ و جریان بالا حساس هستند و باید در ولتاژ و جریان مناسب استفاده شوند.
   خازن‌های تانتالیوم در دماهای بالا عمر کوتاه‌تری دارند.

   خرید خازن تانتالیوم

   شما می توانید با خرید آنلاین در وقت و هزینه های جانبی صرفه جویی کنید و محصول مورد نظر خود را درب منزل تحویل بگیرید. بنابراین خرید باید از سایتی مطمئن و حرفه ای در این حوزه صورت بگیرد. فراکوشان با تجربه ی 25 ساله ی خود دقیقا از نیاز های شما عزیزان مطلع می باشد و محصولات با کیفتی را به شما عزیزان ارائه می دهد و آن ها را به درب منزل شما ارسال می کند.⁠

   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله