خازن CAP 100PF 0603 SMD
  خازن CAP 100PF 0603 SMD
  خازن 100 پیکوفاراد
  خازن ۱۰۰ پیکوفاراد
  ۸۹ تومان
  خازن CAP 10NF 0603 SMD
  خازن CAP 10NF 0603 SMD
  خازن 10نانوفاراد
  خازن ۱۰نانوفاراد
  ۱۰۹ تومان
  خازن CAP 10PF 0603 SMD
  خازن CAP 10PF 0603 SMD
  خازن 10 پیکوفاراد
  خازن ۱۰ پیکوفاراد
  ۹۵ تومان
  خازن CAP 15PF 0603 SMD
  خازن CAP 15PF 0603 SMD
  خازن 15 پیکوفاراد
  خازن ۱۵ پیکوفاراد
  ۹۵ تومان
  خازن CAP 4/7NF 0603 SMD
  خازن CAP 4/7NF 0603 SMD
  خازن 4.7نانوفاراد
  خازن ۴.۷نانوفاراد
  ۱۰۹ تومان
  خازن CAP 8/2PF 0603 SMD
  خازن CAP 8/2PF 0603 SMD
  خازن 8.2 پیکوفاراد
  خازن ۸.۲ پیکوفاراد
  ۹۵ تومان
  خازنCAP 2/2NF 0603 SMD
  خازنCAP 2/2NF 0603 SMD
  خازن 2.2نانوفاراد
  خازن ۲.۲نانوفاراد
  ۱۰۹ تومان
  خازن CAP 1/5NF 0603 SMD
  خازن CAP 1/5NF 0603 SMD
  خازن 1.5نانوفاراد
  خازن ۱.۵نانوفاراد
  ناموجود
  خازن CAP 470PF 0603 SMD
  خازن CAP 470PF 0603 SMD
  خازن 470پیکوفاراد
  خازن ۴۷۰پیکوفاراد
  ناموجود
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله