دیود زنر DZ 11V 1/2W
  دیود زنر DZ 11V 1/2W
  دیود زنر
  دیود زنر
  ۲۵۰ تومان
  دیود زنر DZ 11V 1W
  دیود زنر DZ 11V 1W
  دیود زنر
  دیود زنر
  ۳۵۱ تومان
  دیود زنر DZ 12V 1/2W
  دیود زنر DZ 12V 1/2W
  دیود زنر
  دیود زنر
  ۲۳۴ تومان
  دیود زنر DZ 12V 1W
  دیود زنر DZ 12V 1W
  دیود زنر
  دیود زنر
  ۳۵۱ تومان
  دیود زنر DZ 24V 1/2W
  دیود زنر DZ 24V 1/2W
  دیود زنر
  دیود زنر
  ۲۳۶ تومان
  دیود زنر DZ 3.9V 1/2W
  دیود زنر DZ 3.9V 1/2W
  دیود زنر
  دیود زنر
  ۲۲۰ تومان
  دیود زنر DZ 5.1V 1/2W
  دیود زنر DZ 5.1V 1/2W
  دیود زنر
  دیود زنر
  ۲۲۰ تومان
  دیود زنر DZ 5.1V 1/2W 2%
  دیود زنر DZ 5.1V 1/2W 2%
  دیود زنر
  دیود زنر
  ۲۷۰ تومان
  دیود زنر DZ 5.2V 1/2W 2%
  دیود زنر DZ 5.2V 1/2W 2%
  دیود زنر
  دیود زنر
  ۲۷۰ تومان
  دیود زنر DZ 6.2V 1/2W 2%
  دیود زنر DZ 6.2V 1/2W 2%
  دیود زنر
  دیود زنر
  ۲۷۰ تومان
  دیود زنر DZ 6.8V 1/2W
  دیود زنر DZ 6.8V 1/2W
  دیود زنر
  دیود زنر
  ۲۲۰ تومان
  دیود زنر DZ 8.2V 1/2W
  دیود زنر DZ 8.2V 1/2W
  دیودزنر
  دیودزنر
  ۲۲۰ تومان
  دیود زنر DZ 9.1V 1/2W
  دیود زنر DZ 9.1V 1/2W
  دیود زنر
  دیود زنر
  ۲۳۶ تومان
  زنر DZ BZD23-C47
  زنر DZ BZD23-C47
  113001021
  ۱۱۳۰۰۱۰۲۱
  ۰۰ تومان
  زنر DZ P6KE300A ST
  زنر DZ P6KE300A ST
  113001020
  ۱۱۳۰۰۱۰۲۰
  ۱,۳۵۰ تومان
   دیود زنر DZ 4/7V 1W
  دیود زنر DZ 4/7V 1W
  113001025
  ۱۱۳۰۰۱۰۲۵
  ناموجود
  DZ 12V 1/2W زنر پایه کوتاه
  DZ 12V 1/2W زنر پایه کوتاه
  113001024
  ۱۱۳۰۰۱۰۲۴
  ناموجود
  دیو زنر DZ 10V 1W
  دیو زنر DZ 10V 1W
  دیود زنر
  دیود زنر
  ناموجود
  دیود زنر DZ 12V 1/2W 2%
  دیود زنر DZ 12V 1/2W 2%
  دیود زنر
  دیود زنر
  ناموجود
  دیود زنر DZ 3.3V 1/2W
  دیود زنر DZ 3.3V 1/2W
  دیود زنر
  دیود زنر
  ناموجود
  دیود زنر DZ 4.7V 1/2W
  دیود زنر DZ 4.7V 1/2W
  دیود زنر
  دیود زنر
  ناموجود
  دیود زنر DZ 6.2V 1/2W
  دیود زنر DZ 6.2V 1/2W
  دیود زنر
  دیود زنر
  ناموجود
  دیود زنرDZ 24V 1W
  دیود زنرDZ 24V 1W
  دیود زنر
  دیود زنر
  ناموجود
  زنر آلمانی DZ 12V 1/2W
  زنر آلمانی DZ 12V 1/2W
  113001022
  ۱۱۳۰۰۱۰۲۲
  ناموجود
  زنر آلمانی DZ 12V 1/8W
  زنر آلمانی DZ 12V 1/8W
  113001023
  ۱۱۳۰۰۱۰۲۳
  ناموجود

   دیود

   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله