دیود BAY67
  دیود BAY67
  113002033
  ۱۱۳۰۰۲۰۳۳
  ۲,۷۰۰ تومان
  دیود BY399
  دیود BY399
  113002023
  ۱۱۳۰۰۲۰۲۳
  ۱,۷۲۸ تومان
  دیود BYM36E
  دیود BYM36E
  113002020
  ۱۱۳۰۰۲۰۲۰
  ۵,۶۷۰ تومان
  دیود BYT11-1000 SGS
  دیود BYT11-1000 SGS
  113002016
  ۱۱۳۰۰۲۰۱۶
  ۴,۳۲۰ تومان
  دیود BYT13-800
  دیود BYT13-800
  113002026
  ۱۱۳۰۰۲۰۲۶
  ۴,۵۹۰ تومان
  دیود BYV79-200 ORGINAL
  دیود BYV79-200 ORGINAL
  113002011
  ۱۱۳۰۰۲۰۱۱
  ۱۶,۲۰۰ تومان
  دیود DI 1N4007 MIC 0/6
  دیود DI 1N4007 MIC 0/6
  دیود
  دیود
  ۲۸۳ تومان
  دیود DI 1N4007 MIC 0/7
  دیود DI 1N4007 MIC 0/7
  دیود
  دیود
  ۳۸۵ تومان
  دیود DI 1N4148 NXP
  دیود DI 1N4148 NXP
  دیود
  دیود
  ۲۲۳ تومان
  دیود DI 1N4148 SEMI
  دیود DI 1N4148 SEMI
  دیود
  دیود
  ۲۱۸ تومان
  دیود DI 1N5408
  دیود DI 1N5408
  دیود
  دیود
  ۱,۲۱۵ تومان
  دیود DI 20A10
  دیود DI 20A10
  113002008
  ۱۱۳۰۰۲۰۰۸
  ۳,۳۷۵ تومان
  دیود FR155
  دیود FR155
  113002025
  ۱۱۳۰۰۲۰۲۵
  ۹۱۸ تومان
  دیود GP104002E
  دیود GP104002E
  113002029
  ۱۱۳۰۰۲۰۲۹
  ۲,۷۰۰ تومان
  دیود MP820 TO220
  دیود MP820 TO220
  113005002
  ۱۱۳۰۰۵۰۰۲
  ۲۷,۰۰۰ تومان
  دیود P300KL
  دیود P300KL
  113002031
  ۱۱۳۰۰۲۰۳۱
  ۵,۱۳۰ تومان
  دیود PHILIPS BYD33D
  دیود PHILIPS BYD33D
  113002032
  ۱۱۳۰۰۲۰۳۲
  ۵,۱۳۰ تومان
  دیود RGP02-20E
  دیود RGP02-20E
  113002028
  ۱۱۳۰۰۲۰۲۸
  ۵,۱۳۰ تومان
  دیود RGP10K
  دیود RGP10K
  113002035
  ۱۱۳۰۰۲۰۳۵
  ۲,۷۰۰ تومان
  دیود RGP15J
  دیود RGP15J
  113002030
  ۱۱۳۰۰۲۰۳۰
  ۲,۷۰۰ تومان
  دیود RGP30G
  دیود RGP30G
  113002027
  ۱۱۳۰۰۲۰۲۷
  ۵,۱۳۰ تومان
  دیود SB360
  دیود SB360
  113002024
  ۱۱۳۰۰۲۰۲۴
  ۱,۸۶۳ تومان
  دیود SF3003PT
  دیود SF3003PT
  113005004
  ۱۱۳۰۰۵۰۰۴
  ۱۷,۵۵۰ تومان
  دیود UF5401
  دیود UF5401
  113002015
  ۱۱۳۰۰۲۰۱۵
  ۹۴۵ تومان
  دیود UF5408
  دیود UF5408
  113002021
  ۱۱۳۰۰۲۰۲۱
  ۱,۵۹۳ تومان
  دیود پایه خم MR856
  دیود پایه خم MR856
  113002018
  ۱۱۳۰۰۲۰۱۸
  ۵,۸۰۵ تومان
  دیود پیچی 40HFR160 IR
  دیود پیچی 40HFR160 IR
  108003005
  ۱۰۸۰۰۳۰۰۵
  ۴۹,۹۵۰ تومان
  دیود فست DI BYV99 1A 600V 15Ns PHILIPS
  دیود فست DI BYV99 1A 600V 15Ns PHILIPS
  113002013
  ۱۱۳۰۰۲۰۱۳
  ۵,۴۰۰ تومان
  دیودالمانی BYV08-800 TO220
  دیودالمانی BYV08-800 TO220
  دیود فست
  دیود فست
  ۱۶,۲۰۰ تومان
  دیود 1N5402 MIC
  دیود 1N5402 MIC
  113002019
  ۱۱۳۰۰۲۰۱۹
  ناموجود
  دیود BY299
  دیود BY299
  113002022
  ۱۱۳۰۰۲۰۲۲
  ناموجود
  دیود DI 1N4001 MIC
  دیود DI 1N4001 MIC
  دیود
  دیود
  ناموجود
  دیود DI 6A10
  دیود DI 6A10
  دیود
  دیود
  ناموجود
  دیود MUR260
  دیود MUR260
  113002036
  ۱۱۳۰۰۲۰۳۶
  ناموجود
  دیود P600G
  دیود P600G
  113002012
  ۱۱۳۰۰۲۰۱۲
  ناموجود
  دیود UF4006
  دیود UF4006
  113002017
  ۱۱۳۰۰۲۰۱۷
  ناموجود

   دیود

   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله