رله 5 ولت 10 آمپر - HKE19-S-SD5V-A-L1 HKE
  رله 5 ولت 10 آمپر - HKE19-S-SD5V-A-L1 HKE
  خرید رله
  خرید رله
  ۲۶,۶۳۲ تومان
  رله HCP2-S-DC24V HKE
  رله HCP2-S-DC24V HKE
  112118
  ۱۱۲۱۱۸
  ۴۴,۵۲۵ تومان
  رله آمپر بالا 12 ولت - HCP2-S-DC12V HKE
  رله آمپر بالا 12 ولت - HCP2-S-DC12V HKE
  خرید رله
  خرید رله
  ۴۳,۰۱۸ تومان
  رله آمپر بالا 12 ولت 10 آمپر - HRMH-S-DC12V-C HKE
  رله آمپر بالا 12 ولت 10 آمپر - HRMH-S-DC12V-C HKE
  خرید رله
  خرید رله
  ۳۲,۸۸۰ تومان
  رله آمپر بالا 12 ولت 4 پایه F6-S-DC12V HKE
  رله آمپر بالا 12 ولت 4 پایه F6-S-DC12V HKE
  خرید رله
  خرید رله
  ۳۶,۵۷۹ تومان
  رله آمپر بالا 12 ولت 5 آمپر - AC6T-S-DC12V HKE
  رله آمپر بالا 12 ولت 5 آمپر - AC6T-S-DC12V HKE
  خرید رله
  خرید رله
  ۱۶,۷۶۸ تومان
  رله آمپر بالا 12ولت 4پایه AC5N-S-DC12V HKE
  رله آمپر بالا 12ولت 4پایه AC5N-S-DC12V HKE
  خرید رله
  خرید رله
  ۱۶,۷۶۸ تومان
  رله آمپر بالا 12ولت 4پایه HRS3FNH-S-DC12V-A HKE
  رله آمپر بالا 12ولت 4پایه HRS3FNH-S-DC12V-A HKE
  خرید رله
  خرید رله
  ۱۳,۷۱۳ تومان
  رله آمپر بالا 12ولت 5پایه (CMP8-S-DC12V-C HKE (NT90
  رله آمپر بالا 12ولت 5پایه -CMP8-S-DC12V-C HKE -NT90
  خرید رله
  خرید رله
  ۴۴,۵۲۵ تومان
  رله آمپر بالا 12ولت 5پایه CMP7-S-DC12V-C HKE
  رله آمپر بالا 12ولت 5پایه CMP7-S-DC12V-C HKE
  خرید رله
  خرید رله
  ۴۰,۲۶۴ تومان
  رله آمپر بالا 12ولت 8پایه HCP3-S-DC12V-C HKE
  رله آمپر بالا 12ولت 8پایه HCP3-S-DC12V-C HKE
  خرید رله
  خرید رله
  ۴۷,۹۵۰ تومان
  رله آمپر بالا 24ولت - HJQ-15F-3 24VDC 30A
  رله آمپر بالا 24ولت - HJQ-15F-3 24VDC 30A
  خرید رله
  خرید رله
  ۴۱,۱۰۰ تومان
  رله آمپر بالا 24ولت 4پایه AC5N-S-DC24V HKE
  رله آمپر بالا 24ولت 4پایه AC5N-S-DC24V HKE
  خرید رله
  خرید رله
  ۱۸,۲۴۸ تومان
  رله آمپر بالا 24ولت 4پایه CMP7-S-DC24V-A HKE
  رله آمپر بالا 24ولت 4پایه CMP7-S-DC24V-A HKE
  خرید رله
  خرید رله
  ۳۸,۴۲۸ تومان
  رله آمپر بالا 24ولت 4پایه HRS3-S-DC24V-A HKE
  رله آمپر بالا 24ولت 4پایه HRS3-S-DC24V-A HKE
  خرید رله
  خرید رله
  ۱۲,۸۲۳ تومان
  رله آمپر بالا 24ولت 5پایه (CMP8-S-DC24V-C HKE (NT90
  رله آمپر بالا 24ولت 5پایه -CMP8-S-DC24V-C HKE -NT90
  رله محافظ کولرگازی
  رله محافظ کولرگازی
  ۴۶,۶۶۲ تومان
  رله آمپر بالا 24ولت 5پایه CMP7-S-DC24V-C HKE
  رله آمپر بالا 24ولت 5پایه CMP7-S-DC24V-C HKE
  فروش رله
  فروش رله
  ۳۸,۳۶۰ تومان
  رله آمپر بالا 48 ولت - REL MV002H-1AH-D1 48V
  رله آمپر بالا 48 ولت - REL MV002H-1AH-D1 48V
  خرید رله
  خرید رله
  ۱۹۱,۸۰۰ تومان
  رله آمپر بالا پایه میلیون 12ولت 17امپر HRS4NH-S-DC12V-A1 HKE
  رله آمپر بالا پایه میلیون 12ولت 17امپر HRS4NH-S-DC12V-A1 HKE
  خرید رله
  خرید رله
  ۲۴,۶۶۰ تومان
  رله آمپر بالا پایه میلیون 12ولت 17امپر HRS4NH-S-DC12V-C1 HKE
  رله آمپر بالا پایه میلیون 12ولت 17امپر HRS4NH-S-DC12V-C1 HKE
  پایه میلیون
  پایه میلیون
  ۲۵,۶۰۵ تومان
  رله آمپر بالا پایه میلیون 12ولت 5پایه HRS4H-S-DC12V FKA
  رله آمپر بالا پایه میلیون 12ولت 5پایه HRS4H-S-DC12V FKA
  خرید رله
  خرید رله
  ۸,۴۱۱ تومان
  رله آمپر بالا پایه میلیون 12ولت 5پایه HRS4TH-S-DC12V HKE
  رله آمپر بالا پایه میلیون 12ولت 5پایه HRS4TH-S-DC12V HKE
  خرید رله
  خرید رله
  ۱۴,۵۸۸ تومان
  رله آمپر بالا پایه میلیون 24 ولت 17 امپر HRS4NH-S-DC24V-C1 HKE
  رله آمپر بالا پایه میلیون 24 ولت 17 امپر HRS4NH-S-DC24V-C1 HKE
  خرید رله
  خرید رله
  ۳۰,۱۸۱ تومان
  رله آمپر بالا پایه میلیون 24ولت 5پایه HRS4TH-S-DC24V HKE
  رله آمپر بالا پایه میلیون 24ولت 5پایه HRS4TH-S-DC24V HKE
  خرید رله
  خرید رله
  ۱۴,۶۷۲ تومان
  رله آمپر بالا پایه میلیون 4 پین HRS4H-S-DC24V-A HKE
  رله آمپر بالا پایه میلیون 4 پین HRS4H-S-DC24V-A HKE
  خرید رله
  خرید رله
  ۱۰,۳۲۰ تومان
  رله آمپر بالا خودرو گرد فلزی 12ولت 22 آمپر - 90987-01003 REL 12V 22A
  رله آمپر بالا خودرو گرد فلزی 12ولت 22 آمپر - 90987-01003 REL 12V 22A
  خرید رله
  خرید رله
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  رله آمپر بالا خودرو گرد فلزی 24 ولت 11 آمپر - 90987-02005 REL 24V 11A
  رله آمپر بالا خودرو گرد فلزی 24 ولت 11 آمپر - 90987-02005 REL 24V 11A
  خرید رله
  خرید رله
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  رله آمپر بالا کتابی 1کنتاکت 24 ولت 16 آمپر REL HRM2H-S-DC24V-C 16A
  رله آمپر بالا کتابی 1کنتاکت 24 ولت 16 آمپر REL HRM2H-S-DC24V-C 16A
  خرید رله
  خرید رله
  ۴۲,۰۵۹ تومان
  رله آمپر بالا کتابی 1کنتاکت HRM2H-S-DC12V HKE 16A
  رله آمپر بالا کتابی 1کنتاکت HRM2H-S-DC12V HKE 16A
  خرید رله
  خرید رله
  ۴۱,۱۰۰ تومان
  رله آمپر بالا کتابی 2 کنتاکت 12 ولت 5 آمپر - HRM1H-S-DC12V-C HKE 5A
  رله آمپر بالا کتابی 2 کنتاکت 12 ولت 5 آمپر - HRM1H-S-DC12V-C HKE 5A
  خرید رله
  خرید رله
  ۳۳,۸۳۹ تومان
  رله آمپر بالا کتابی 2 کنتاکت 24 ولت 5 آمپر - HRM1H-S-DC24V-C HKE 5A
  رله آمپر بالا کتابی 2 کنتاکت 24 ولت 5 آمپر - HRM1H-S-DC24V-C HKE 5A
  خرید رله
  خرید رله
  ۳۴,۷۴۳ تومان
  رله شیشه ای آمپر بالا 12 ولت 20 آمپر - REL 735-3C-C2 12V 20A 3C
  رله شیشه ای آمپر بالا 12 ولت 20 آمپر - REL 735-3C-C2 12V 20A 3C
  خرید رله
  خرید رله
  ۲۴۶,۶۰۰ تومان
  رله شیشه ای آمپر بالا 12ولت - REL 737-1X-C 12V 30A 1C
  رله شیشه ای آمپر بالا 12ولت - REL 737-1X-C 12V 30A 1C
  خرید رله
  خرید رله
  ۱۳۷,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای آمپر بالا REL 731-TPDT-CT 110VAC 10A 3C
  رله شیشه ای آمپر بالا REL 731-TPDT-CT 110VAC 10A 3C
  خرید رله
  خرید رله
  ۲۴۶,۶۰۰ تومان
  رله شیشه ای آمپر بالا کتابی 1کنتاکت 5 ولت 10 آمپر- TRA 5V TIANBO 10A
  رله شیشه ای آمپر بالا کتابی 1کنتاکت 5 ولت 10 آمپر- TRA 5V TIANBO 10A
  خرید رله
  خرید رله
  ۳۲,۸۸۰ تومان
  رله شیشه ای آمپر بالا کتابی 1کنتاکت G2R-1-19 OMRON 15V
  رله شیشه ای آمپر بالا کتابی 1کنتاکت G2R-1-19 OMRON 15V
  خرید رله
  خرید رله
  ۵۶,۰۰۰ تومان

   رله آمپر بالا POWER

   رله آمپر بالا چیست؟

   رله‌های با آمپر بالا، که به رله‌های قدرت نیز معروف هستند، نوعی رله هستند که می‌توانند برای کنترل جریان‌های بالا استفاده شوند. آنها معمولاً در کاربردهایی استفاده می‌شوند که نیاز به سوئیچ کردن موتورها، بارهای گرمایشی یا سایر دستگاه‌های با جریان بالا دارند.
   هنگامی که ولتاژ به سیم پیچ اعمال می شود، یک میدان مغناطیسی ایجاد می شود که آرمیچر را جذب می کند. آرمیچر سپس کنتاکت ها را سوئیچ می کند، که جریان را از طریق بار متصل هدایت می کند. هنگامی که ولتاژ از سیم پیچ برداشته می شود، آرمیچر به موقعیت اولیه خود باز می گردد و کنتاکت ها را باز می کند و جریان را از طریق بار قطع می کند.

   کاربرد های رله آمپر بالا

   • کنترل موتور
   • کنترل بارهای گرمایشی
   • روشنایی
   • سیستم‌های HVAC
   • تجهیزات صنعتی
   • تجهیزات پزشکی
   • منابع تغذیه
   • سیستم‌های کنترل

    

   مزایای استفاده از رله های آمپر بالا

   • قابل اعتماد
   • کاربرد گسترده
   • ایمن
   • مقرون به صرفه

   رله های قدرت یک جزء مهم در بسیاری از سیستم های الکتریکی هستند. آنها یک راه قابل اعتماد، ایمن و همه کاره برای کنترل جریان های بالا ارائه می دهند.

   خرید رله آمپر بالا از فراکوشان

   شما عزیزان می توانید با سفارش انواع رله های آمپر بالا از سایت فراکوشان آن را درب منزل تحویل بگیرید.علاوه بر رله آمپر بالا می توانید انواع منابع تغذیه، قطعات الکترونیک صنعتی، آی سی، فن و ... را از فراکوشان تهیه کنید.

   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • FKA
   • HKE
   • TIANBO
   ولتاژ
   جریان
   پایه
   خیر
   بله