مقاومت 1.2 وات 1.8 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 1.2 وات 1.8 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 1.8کیلو
  مقاومت ۱.۸کیلو
  ۱۵۰ تومان
  مقاومت 1.2 وات 100 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 1.2 وات 100 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 100کیلو
  مقاومت ۱۰۰کیلو
  ۱۵۰ تومان
  مقاومت 1.2 وات 2.2 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 1.2 وات 2.2 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 2.2کیلو
  مقاومت ۲.۲کیلو
  ۱۵۰ تومان
  مقاومت 1.2 وات 390 اهم 5 درصد
  مقاومت 1.2 وات 390 اهم 5 درصد
  مقاومت 390اهم
  مقاومت ۳۹۰اهم
  ۱۵۰ تومان
  مقاومت 1.2 وات 680 اهم 5 درصد
  مقاومت 1.2 وات 680 اهم 5 درصد
  مقاومت 680اهم
  مقاومت ۶۸۰اهم
  ۱۵۰ تومان
  مقاومت 1.2 وات 820 اهم 5 درصد
  مقاومت 1.2 وات 820 اهم 5 درصد
  مقاومت 820اهم
  مقاومت ۸۲۰اهم
  ۱۵۰ تومان
   مقاومت 150R 1/2W 5%
  مقاومت 150R 1/2W 5%
  111003008
  ۱۱۱۰۰۳۰۰۸
  ناموجود
  مقاومت 1.2 وات 1 اهم 5 درصد
  مقاومت 1.2 وات 1 اهم 5 درصد
  مقاومت 1اهم
  مقاومت ۱اهم
  ناموجود
  مقاومت 100R 1/2W 5%
  مقاومت 100R 1/2W 5%
  111003009
  ۱۱۱۰۰۳۰۰۹
  ناموجود

   مقاومت 1.2 وات

   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله