مقاومت 0R 1/4W 5%
  مقاومت 0R 1/4W 5%
  مقاومت 0 اهم
  مقاومت ۰ اهم
  ۱۰۸ تومان
  مقاومت 1.4 وات 0.5 اهم 5 درصد
  مقاومت 1.4 وات 0.5 اهم 5 درصد
  مقاومت 0.5اهم
  مقاومت ۰.۵اهم
  ۶۷ تومان
  مقاومت 1.4 وات 1 مگا اهم 5 درصد
  مقاومت 1.4 وات 1 مگا اهم 5 درصد
  مقاومت 1مگا
  مقاومت ۱مگا
  ۶۸ تومان
  مقاومت 1.4 وات 1.2 مگا اهم 5 درصد
  مقاومت 1.4 وات 1.2 مگا اهم 5 درصد
  مقاومت 1.2مگا
  مقاومت ۱.۲مگا
  ۸۱ تومان
  مقاومت 1.4 وات 100 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 1.4 وات 100 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 100کیلو
  مقاومت ۱۰۰کیلو
  ۶۷ تومان
  مقاومت 1.4 وات 12 اهم 5 درصد
  مقاومت 1.4 وات 12 اهم 5 درصد
  مقاومت 12اهم
  مقاومت ۱۲اهم
  ۶۷ تومان
  مقاومت 1.4 وات 180 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 1.4 وات 180 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 180کیلو
  مقاومت ۱۸۰کیلو
  ۶۷ تومان
  مقاومت 1.4 وات 27 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 1.4 وات 27 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 27کیلو
  مقاومت ۲۷کیلو
  ۶۸ تومان
  مقاومت 1.4 وات 5.6 مگا اهم 5 درصد
  مقاومت 1.4 وات 5.6 مگا اهم 5 درصد
  مقاومت 5.6مگا
  مقاومت ۵.۶مگا
  ۸۲ تومان
  مقاومت 1.4 وات 5.6 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 1.4 وات 5.6 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 5.6کیلو
  مقاومت ۵.۶کیلو
  ۶۸ تومان
  مقاومت 1.4 وات 560 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 1.4 وات 560 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 560کیلو
  مقاومت ۵۶۰کیلو
  ۶۸ تومان
  مقاومت 1.4 وات 6.8 مگا اهم 5 درصد
  مقاومت 1.4 وات 6.8 مگا اهم 5 درصد
  مقاومت 6.8مگا
  مقاومت ۶.۸مگا
  ۸۲ تومان
  مقاومت 1.4 وات 8.2 مگا اهم 5 درصد
  مقاومت 1.4 وات 8.2 مگا اهم 5 درصد
  مقاومت 8.2مگا
  مقاومت ۸.۲مگا
  ۱۰۹ تومان
  مقاومت 1.4 وات 820 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 1.4 وات 820 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 820کیلو
  مقاومت ۸۲۰کیلو
  ۶۸ تومان
  مقاومت 1.4وات 1.5 اهم 5 درصد 1/5R 1/4W 5%
  مقاومت 1.4وات 1.5 اهم 5 درصد 1/5R 1/4W 5%
  111001035
  ۱۱۱۰۰۱۰۳۵
  ۶۷ تومان
  مقاومت 1.4وات 10 اهم 5 درصد 10R 1/4W 5%
  مقاومت 1.4وات 10 اهم 5 درصد 10R 1/4W 5%
  111001036
  ۱۱۱۰۰۱۰۳۶
  ۶۷ تومان
  مقاومت 1.4وات 8.2 کیلو اهم 5 درصد 8/2K 1/4W 5%
  مقاومت 1.4وات 8.2 کیلو اهم 5 درصد 8/2K 1/4W 5%
  111001037
  ۱۱۱۰۰۱۰۳۷
  ۶۸ تومان
  مقاومت 6/8K 1/4W 1%
  مقاومت 6/8K 1/4W 1%
  111005003
  ۱۱۱۰۰۵۰۰۳
  ۱۱۴ تومان
  مقاومت RES 100K 1/4W 1%
  مقاومت RES 100K 1/4W 1%
  مقاومت 100کیلو
  مقاومت ۱۰۰کیلو
  ۱۶۲ تومان
  مقاومت RES 10K 1/4W 1%
  مقاومت RES 10K 1/4W 1%
  مقاومت 10کیلو
  مقاومت ۱۰کیلو
  ۱۶۲ تومان
   مقاومت 470K 1/4W 5%
  مقاومت 470K 1/4W 5%
  111001026
  ۱۱۱۰۰۱۰۲۶
  ناموجود
   مقاومت 150K 1/4W 5%
  مقاومت 150K 1/4W 5%
  111001027
  ۱۱۱۰۰۱۰۲۷
  ناموجود
   مقاومت 1K 1/4W 5%
  مقاومت 1K 1/4W 5%
  111001029
  ۱۱۱۰۰۱۰۲۹
  ناموجود
  مقاومت  2/2K 1/4W 5%فله
  مقاومت 2/2K 1/4W 5%فله
  111001025
  ۱۱۱۰۰۱۰۲۵
  ناموجود
  مقاومت 1.4 وات 1.5 مگا اهم 5 درصد
  مقاومت 1.4 وات 1.5 مگا اهم 5 درصد
  مقاومت 1.5مگا
  مقاومت ۱.۵مگا
  ناموجود
  مقاومت 1.4 وات 2.2 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 1.4 وات 2.2 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 2.2کیلو
  مقاومت ۲.۲کیلو
  ناموجود
  مقاومت 1.4 وات 22 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 1.4 وات 22 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 22کیلو
  مقاومت ۲۲کیلو
  ناموجود
  مقاومت 1.4 وات 220 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 1.4 وات 220 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 220کیلو
  مقاومت ۲۲۰کیلو
  ناموجود
  مقاومت 1.4 وات 3.3 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 1.4 وات 3.3 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 3.3کیلو
  مقاومت ۳.۳کیلو
  ناموجود
  مقاومت 1.4 وات 3.9 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 1.4 وات 3.9 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 3.9کیلو
  مقاومت ۳.۹کیلو
  ناموجود
  مقاومت 1.4 وات 33 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 1.4 وات 33 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 33کیلو
  مقاومت ۳۳کیلو
  ناموجود
  مقاومت 1.4 وات 330 اهم 5 درصد
  مقاومت 1.4 وات 330 اهم 5 درصد
  مقاومت 330اهم
  مقاومت ۳۳۰اهم
  ناموجود
  مقاومت 1.4 وات 47 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 1.4 وات 47 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 47کیلو
  مقاومت ۴۷کیلو
  ناموجود
  مقاومت 1.4 وات 6.8 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 1.4 وات 6.8 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 6.8کیلو
  مقاومت ۶.۸کیلو
  ناموجود
  مقاومت 10K 1/4W 5%
  مقاومت 10K 1/4W 5%
  111001028
  ۱۱۱۰۰۱۰۲۸
  ناموجود
  مقاومت 15K 1.4W 5%
  مقاومت 15K 1.4W 5%
  111001032
  ۱۱۱۰۰۱۰۳۲
  ناموجود

   مقاومت 1.4 وات

   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله