مقاومت 0R 1/4W 5%
  مقاومت 0R 1/4W 5%
  مقاومت 0 اهم
  مقاومت ۰ اهم
  ۱۰۸ تومان
  مقاومت 1 وات 10 اهم 5 درصد
  مقاومت 1 وات 10 اهم 5 درصد
  مقاومت 10اهم
  مقاومت ۱۰اهم
  ۲۷۰ تومان
  مقاومت 1 وات 120 اهم 5 درصد
  مقاومت 1 وات 120 اهم 5 درصد
  مقاومت 120اهم
  مقاومت ۱۲۰اهم
  ۲۷۰ تومان
  مقاومت 1 وات 220 اهم 5 درصد
  مقاومت 1 وات 220 اهم 5 درصد
  مقاومت 220اهم
  مقاومت ۲۲۰اهم
  ۲۷۴ تومان
  مقاومت 1 وات 3.9 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 1 وات 3.9 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 3.9کیلو
  مقاومت ۳.۹کیلو
  ۲۷۴ تومان
  مقاومت 1.2 وات 1.8 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 1.2 وات 1.8 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 1.8کیلو
  مقاومت ۱.۸کیلو
  ۱۴۸ تومان
  مقاومت 1.2 وات 100 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 1.2 وات 100 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 100کیلو
  مقاومت ۱۰۰کیلو
  ۱۴۸ تومان
  مقاومت 1.2 وات 2.2 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 1.2 وات 2.2 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 2.2کیلو
  مقاومت ۲.۲کیلو
  ۱۵۰ تومان
  مقاومت 1.2 وات 390 اهم 5 درصد
  مقاومت 1.2 وات 390 اهم 5 درصد
  مقاومت 390اهم
  مقاومت ۳۹۰اهم
  ۱۵۰ تومان
  مقاومت 1.2 وات 680 اهم 5 درصد
  مقاومت 1.2 وات 680 اهم 5 درصد
  مقاومت 680اهم
  مقاومت ۶۸۰اهم
  ۱۵۰ تومان
  مقاومت 1.2 وات 820 اهم 5 درصد
  مقاومت 1.2 وات 820 اهم 5 درصد
  مقاومت 820اهم
  مقاومت ۸۲۰اهم
  ۱۵۰ تومان
  مقاومت 1.4 وات 0.5 اهم 5 درصد
  مقاومت 1.4 وات 0.5 اهم 5 درصد
  مقاومت 0.5اهم
  مقاومت ۰.۵اهم
  ۶۷ تومان
  مقاومت 1.4 وات 1 مگا اهم 5 درصد
  مقاومت 1.4 وات 1 مگا اهم 5 درصد
  مقاومت 1مگا
  مقاومت ۱مگا
  ۶۸ تومان
  مقاومت 1.4 وات 1.2 مگا اهم 5 درصد
  مقاومت 1.4 وات 1.2 مگا اهم 5 درصد
  مقاومت 1.2مگا
  مقاومت ۱.۲مگا
  ۸۱ تومان
  مقاومت 1.4 وات 100 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 1.4 وات 100 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 100کیلو
  مقاومت ۱۰۰کیلو
  ۶۷ تومان
  مقاومت 1.4 وات 12 اهم 5 درصد
  مقاومت 1.4 وات 12 اهم 5 درصد
  مقاومت 12اهم
  مقاومت ۱۲اهم
  ۶۷ تومان
  مقاومت 1.4 وات 180 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 1.4 وات 180 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 180کیلو
  مقاومت ۱۸۰کیلو
  ۶۷ تومان
  مقاومت 1.4 وات 27 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 1.4 وات 27 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 27کیلو
  مقاومت ۲۷کیلو
  ۶۸ تومان
  مقاومت 1.4 وات 5.6 مگا اهم 5 درصد
  مقاومت 1.4 وات 5.6 مگا اهم 5 درصد
  مقاومت 5.6مگا
  مقاومت ۵.۶مگا
  ۸۲ تومان
  مقاومت 1.4 وات 5.6 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 1.4 وات 5.6 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 5.6کیلو
  مقاومت ۵.۶کیلو
  ۶۸ تومان
  مقاومت 1.4 وات 560 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 1.4 وات 560 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 560کیلو
  مقاومت ۵۶۰کیلو
  ۶۸ تومان
  مقاومت 1.4 وات 6.8 مگا اهم 5 درصد
  مقاومت 1.4 وات 6.8 مگا اهم 5 درصد
  مقاومت 6.8مگا
  مقاومت ۶.۸مگا
  ۸۲ تومان
  مقاومت 1.4 وات 8.2 مگا اهم 5 درصد
  مقاومت 1.4 وات 8.2 مگا اهم 5 درصد
  مقاومت 8.2مگا
  مقاومت ۸.۲مگا
  ۱۰۹ تومان
  مقاومت 1.4 وات 820 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 1.4 وات 820 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 820کیلو
  مقاومت ۸۲۰کیلو
  ۶۸ تومان
  مقاومت 1.4وات 1.5 اهم 5 درصد 1/5R 1/4W 5%
  مقاومت 1.4وات 1.5 اهم 5 درصد 1/5R 1/4W 5%
  111001035
  ۱۱۱۰۰۱۰۳۵
  ۶۷ تومان
  مقاومت 1.4وات 10 اهم 5 درصد 10R 1/4W 5%
  مقاومت 1.4وات 10 اهم 5 درصد 10R 1/4W 5%
  111001036
  ۱۱۱۰۰۱۰۳۶
  ۶۷ تومان
  مقاومت 1.4وات 8.2 کیلو اهم 5 درصد 8/2K 1/4W 5%
  مقاومت 1.4وات 8.2 کیلو اهم 5 درصد 8/2K 1/4W 5%
  111001037
  ۱۱۱۰۰۱۰۳۷
  ۶۸ تومان
  مقاومت 1.8 وات 100 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 1.8 وات 100 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 100کیلو
  مقاومت ۱۰۰کیلو
  ۴۷ تومان
  مقاومت 1.8 وات 220 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 1.8 وات 220 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 220کیلو
  مقاومت ۲۲۰کیلو
  ۴۸ تومان
  مقاومت 1.8 وات 47 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 1.8 وات 47 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 47کیلو
  مقاومت ۴۷کیلو
  ۴۸ تومان
  مقاومت 1.8 وات 560 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 1.8 وات 560 کیلو اهم 5 درصد
  مقاومت 560کیلو
  مقاومت ۵۶۰کیلو
  ۴۸ تومان
  مقاومت 1.8وات 2 کیلو اهم 5 درصد 2K 1/8W 5%
  مقاومت 1.8وات 2 کیلو اهم 5 درصد 2K 1/8W 5%
  111002009
  ۱۱۱۰۰۲۰۰۹
  ۵۲ تومان
  مقاومت 2 وات 4/7 اهم 5 درصد RES 4/7R 2W
  مقاومت 2 وات 4/7 اهم 5 درصد RES 4/7R 2W
  111006002
  ۱۱۱۰۰۶۰۰۲
  ۲۷۴ تومان
  مقاومت 6/8K 1/4W 1%
  مقاومت 6/8K 1/4W 1%
  111005003
  ۱۱۱۰۰۵۰۰۳
  ۱۱۴ تومان
  مقاومت RES 100K 1/4W 1%
  مقاومت RES 100K 1/4W 1%
  مقاومت 100کیلو
  مقاومت ۱۰۰کیلو
  ۱۶۲ تومان
  مقاومت RES 10K 1/4W 1%
  مقاومت RES 10K 1/4W 1%
  مقاومت 10کیلو
  مقاومت ۱۰کیلو
  ۱۶۲ تومان

   مقاومت RESISTOR DIP

   ⁠مقاومت چیست؟

   نام یکی از قطعات الکتریکی و الکترونیکیِ دوپایه و مصرف کننده انرژی است که به عنوان یکی از اجزای مدارهای الکترونیکی، مقاومت الکتریکی مورد نیاز را اعمال می کند. در این مدار ها از مقاومت برای کم کردن جریان، تنظیم سطح سیگنال ها، تقسیم ولتاژ یا موارد بسیار دیگر که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت استفاده می شود.

   انواع مختلف مقاومت

   مقاومت های ثابت: این مقاومت ها دارای مقدار مقاومت مشخصی هستند و با گذشت زمان تغییر نمی کنند.
   مقاومت های متغیر: این نوع مقاومت ها دارای مقدار مقاومت قابل تنظیم هستند.
   مقاومت های وابسته به نور: مقدار مقاومت آنها با توجه به شدت نوری که به آنها تابیده می شود تغییر می کند.
   مقاومت های وابسته به دما: مقدار مقاومتشان با توجه به دما دچار تغییرات می شوند.

   کاربرد های مقاومت

   محدود کردن جریان: برای جلوگیری از عبور جریان بیش از حد از یک مدار می توان از مقاومت استفاده کرد. این کار برای حفاظت قطعات در برار آسیب ناشی از جریان بیش از حد، ضروری است.
   تقسیم ولتاژ: برای تقسیم ولتاژ در یک مدار می توان از مقاومت های مختلف استفاده کرد. این کار برای ایجاد ولتاژهای مختلف در بخش های مختلف مدار لازم است.
   تبدیل انرژی الکتریکی به گرمایی: میتوان به کمک مقاومت انرژی الکتریکی را به انرژی گرمایی تبدیل کرد. این کار در بخاری های برقی، اتو و سایر وسایل گرمایشی برقی کاربرد دارد.
   تنظیم زمان: می توان از مقاومت در ترکیب با خازن برای ایجاد مدار های تایمینگ استفاده کرد. این عمل در مدار های مختلف مانند: تایمرها، چراغ های راهنمایی و رانندگی و امثال آنها کاربرد دارد.
   تنظیم گین: با استفاده از مقاومت ها میتوان برای تنظیم بهره در مدار های تقویت کننده استفاده کرد. این کار برای تنظیم میزان تقویت سیگنال در مدار لازم است.
   فیلتر کردن: میتوان از مقاومت در ترکیب با سلف و خازن برای ایجاد مدار های فیلتر استفاده کرد. این کار برای حذف فرکانس های ناخواسته از سیگنال های الکتریکی کاربرد دارد.

   مزایای استفاده از مقاومت:

   قیمت مناسب
   در دسترس بودن 
   تنوع
   قابلیت اطمینان
   سادگی

   خرید مقاومت

    با توجه به کاربرد های بسیار زیاد مقاومت و اهمیت بالای آن در مدار های الکتریکی افراد زیادی به خرید آن اقدام می کنند و با توجه به تنوع بسیار بالایی که این کالا دارد برای افرادی که تخصص زیادی در الکترونیک ندارند خرید آن دشوار خواهد بود. اما ما در فراکوشان آن هارا دسته بندی و همه آن ها را با میزان مقاومت ها و آمپر های مختلف جمع آوری کرده ایم تا شما عزیزان با راحتی هر چه بیشتر بتوانید مقاومت مورد نظر خود را تهیه کنید. علاوه بر آن شما عزیزان می توانید انواع خازن، ترانزیستور، دیود و سایر محصولات الکترونیکی را در فراکوشان مشاهده و در صورت نیاز آنها را تهیه کرده و درب منزل تحویل بگیرید.

   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله