خازن 33NF 0805 SMD
  خازن 33NF 0805 SMD
  127002004
  ۱۲۷۰۰۲۰۰۴
  ۱۲۱ تومان
  مقامومت RES 1K 0603 SMD
  مقامومت RES 1K 0603 SMD
  مقاومت 1کیلو
  مقاومت ۱کیلو
  ۳۴ تومان
  مقاومت ERD10LLJ512+ 5/1K 1/8W 5% SMD
  مقاومت ERD10LLJ512+ 5/1K 1/8W 5% SMD
  126006001
  ۱۲۶۰۰۶۰۰۱
  ۲۸۰ تومان
  مقاومت RES 1/5K 2010 SMD
  مقاومت RES 1/5K 2010 SMD
  مقاومت 1.5کیلو
  مقاومت ۱.۵کیلو
  ۴۷۹ تومان
  مقاومت RES 10K 0603 SMD
  مقاومت RES 10K 0603 SMD
  مقاومت 10کیلو
  مقاومت ۱۰کیلو
  ۳۴ تومان
  مقاومت RES 10R 0603 SMD
  مقاومت RES 10R 0603 SMD
  مقاومت 10اهم
  مقاومت ۱۰اهم
  ۳۴ تومان
  مقاومت RES 120R 0603 SMD
  مقاومت RES 120R 0603 SMD
  مقاومت 120اهم
  مقاومت ۱۲۰اهم
  ۳۴ تومان
  مقاومت RES 2/7K 0603 SMD
  مقاومت RES 2/7K 0603 SMD
  مقاومت 2.7کیلو
  مقاومت ۲.۷کیلو
  ۳۴ تومان
  مقاومت RES 6/8K 1206 SMD
  مقاومت RES 6/8K 1206 SMD
  مقاومت 6.8کیلو
  مقاومت ۶.۸کیلو
  ۶۸ تومان
  0R 0805 SMD مقاومت
  0R 0805 SMD مقاومت
  مقاومت 0 اهم
  مقاومت ۰ اهم
  ناموجود
  سبز 805 GREEN LED SMD
  سبز 805 GREEN LED SMD
  129017
  ۱۲۹۰۱۷
  ناموجود
  قرمز 805 RED LED SMD
  قرمز 805 RED LED SMD
  129016
  ۱۲۹۰۱۶
  ناموجود
  مقاومت 0R 1206 SMD
  مقاومت 0R 1206 SMD
  مقاومتSMD
  مقاومتSMD
  ناموجود
  مقاومت 1/5K 0805 SMD
  مقاومت 1/5K 0805 SMD
  126002017
  ۱۲۶۰۰۲۰۱۷
  ناموجود
  مقاومت 1/8K 0805 SMD
  مقاومت 1/8K 0805 SMD
  126002014
  ۱۲۶۰۰۲۰۱۴
  ناموجود
  مقاومت 100K 0805 SMD
  مقاومت 100K 0805 SMD
  126002016
  ۱۲۶۰۰۲۰۱۶
  ناموجود
  مقاومت 100R 0805 SMD
  مقاومت 100R 0805 SMD
  126002007
  ۱۲۶۰۰۲۰۰۷
  ناموجود
  مقاومت 120K 0805 SMD
  مقاومت 120K 0805 SMD
  126002015
  ۱۲۶۰۰۲۰۱۵
  ناموجود
  مقاومت 120K 1206 SMD
  مقاومت 120K 1206 SMD
  مقاومت 120K 1206 SMD
  مقاومت ۱۲۰K ۱۲۰۶ SMD
  ناموجود
  مقاومت 15M 1206 SMD
  مقاومت 15M 1206 SMD
  مقاومت خوب
  مقاومت خوب
  ناموجود
  مقاومت 18K 1206 SMD
  مقاومت 18K 1206 SMD
  مقاومت خوب
  مقاومت خوب
  ناموجود
  مقاومت 1M 1206 SMD
  مقاومت 1M 1206 SMD
  مقاومت خوب
  مقاومت خوب
  ناموجود
  مقاومت 2/7K 0805 SMD
  مقاومت 2/7K 0805 SMD
  126002008
  ۱۲۶۰۰۲۰۰۸
  ناموجود
  مقاومت 2/7K 1/4W 5%
  مقاومت 2/7K 1/4W 5%
  111001045
  ۱۱۱۰۰۱۰۴۵
  ناموجود
  مقاومت 2/7M 1206 SMD
  مقاومت 2/7M 1206 SMD
  مقاومت خوب
  مقاومت خوب
  ناموجود
  مقاومت 220K 0805 SMD
  مقاومت 220K 0805 SMD
  126002019
  ۱۲۶۰۰۲۰۱۹
  ناموجود
  مقاومت 220K 1206 1% SMD
  مقاومت 220K 1206 1% SMD
  مقاومت خوب
  مقاومت خوب
  ناموجود
  مقاومت 270R 0805 SMD
  مقاومت 270R 0805 SMD
  126002020
  ۱۲۶۰۰۲۰۲۰
  ناموجود
  مقاومت 3/3K 0805 SMD
  مقاومت 3/3K 0805 SMD
  126002003
  ۱۲۶۰۰۲۰۰۳
  ناموجود
  مقاومت 3/9K 1206 SMD
  مقاومت 3/9K 1206 SMD
  مقاومت خوب
  مقاومت خوب
  ناموجود
  مقاومت 330K 0805 SMD
  مقاومت 330K 0805 SMD
  126002011
  ۱۲۶۰۰۲۰۱۱
  ناموجود
  مقاومت 330R 0805 SMD
  مقاومت 330R 0805 SMD
  126002010
  ۱۲۶۰۰۲۰۱۰
  ناموجود
  مقاومت 33K 1206 SMD
  مقاومت 33K 1206 SMD
  مقاومت خوب
  مقاومت خوب
  ناموجود
  مقاومت 4/7K 0805 SMD
  مقاومت 4/7K 0805 SMD
  126002009
  ۱۲۶۰۰۲۰۰۹
  ناموجود
  مقاومت 4/7K 1206 1% SMD
  مقاومت 4/7K 1206 1% SMD
  مقاومت خوب
  مقاومت خوب
  ناموجود
  مقاومت 470R 0805 SMD
  مقاومت 470R 0805 SMD
  126002018
  ۱۲۶۰۰۲۰۱۸
  ناموجود

   مقاومت SMD

   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله